Gestiunea Deșeurilor în România – Bilanț 2013

Despre ce deşeuri vorbim ?

Pe teritoriul  unităţilor administrative  – aşa cum le descrie Directiva cadru 98/2008/CE respectiv Legea 2011/2011 – avem în considerare două grupe mari de deşeuri:

  1. Deşeurile municipale

  2. Diverse fluxuri specifice (anvelope uzate, uleiuri uzate, periculoase, medicale, acumulatori şi baterii, vehicole scoase din uz, echipamente electrice şi electronice (EEE), etc.)

Pentru acestea din urmă există filiere specializate de colectare/tratare  (impuse de reglementări specifice legate de „responsabilitatea producătorului”) care nu necesită intervenţia directă a autorităţilor locale ci doar cooperarea lor cu structurile specializate. Responsabilitatea generică a autorităţilor locale de gestionare a teritoriului administrativ implică – şi pentru gestionarea „integrată” a deşeurilor – un rol activ de monitorizare, control, reglementare.

Prin urmare, ne îndreptăm atenţia mai ales spre deşeurile municipale. Acestea sunt produse/colectate atât în spaţiul urban cât şi în cel rural.

Datele relevante despre deşeurile municipale se leagă de compoziţie sau structură şi de cantităţile produse – colectate – reciclate – valorificate – eliminate.  Deşeurile muncipale includ:

  • Deşeuri  menajere  şi  deşeuri asimilate deşeurilor menajere

  • Deşeuri stradale (străzi,  spaţii verzi, spaţii publice)

  • Deşeuri din construcţii şi demolări

Date şi cifre relevante: cât de precise ? ce semnificaţie au ele ?

             

Sursele utilizate de Ghid sunt cele din documentele oficiale: în particular, sintezele oferite de SNDD, SNGD 2004, SNGD 2014-2020, PNGD, Rapoartele anuale de Mediu 2012 şi 2013 (pentru anii 2011-2012), site-ul EOROSTAT al Uniunii Europene.

Pentru detalii, consultarea directă a acestor surse este indispensabilă, mai ales pentru decidenţii din administraţie şi servicii.

În prezentul GHID am reţinut doar câteva elemente care sunt relevante şi simptomatice atât pentru starea de fapt cât şi – indirect – pentru  modul în care autorităţile publice şi alţi actori semnificativi au abordat problema sau trebuie să-şi definească politicile viitoare.  

Chiar dacă cifrele nu sunt întotdeauna  foarte fiabile, ele fac o descriere care nu mai are nevoie de explicaţii şi oferă fiecărei autorităţi locale un indispensabil „cadru de referinţă”, elemente de comparaţie.

Cel mai important lucru de reţinut pentru autorităţile locale este obligaţia practică de a evalua  şi monitoriza constant şi cu precizie datele de bază referitoare la structura, cantităţile de deşeuri produse, colectate, valorificate, comercializate şi eliminate în cadrul teritoriului administrativ pe care îl conduc. Doar plecând de la cunoaşterea acestora poate fi formulată o politică publică realistă, eficientă, sustenabilă.  

Nici înainte nici după anul 2000 nu au existat, din păcate, campanii naţionale sau studii de evaluare sistematice şi periodice.  În perioada de preaderare şi după 2007 informaţiile din domeniul deşeurilor au devenit mai numeroase şi mai structurate.  Multe date, chiar dacă sunt furnizate de structuri oficiale, comportă încă imprecizii, lacune dar, chiar şi aşa, ele rămân un indispensabil punct de plecare şi oferă o imagine de ansamblu a nivelului la care s-a făcut gestiunea deşeurilor.   

În primul rând, pentru a înţelege semnificaţia cifrelor de mai jos, trebuie să reamintim categoriile de deşeuri  care intră în responsabilitatea directă de gestiune a administraţiilor locale sub numele de „deşeuri municipale”:

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *